Bokslut och årsredovisning som ger dig full koll på läget

Bokslut är en återkommande sammanställning av ett företags bokföring. Det är, om man så vill, företagets årliga hälsokontroll och utfallet presenteras i en årsredovisning. Alla aktiebolag är skyldiga enligt lag att upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Bokslutsarbetet är inte bara en kontroll av den löpande redovisningen, utan dessutom ett utmärkt tillfälle att göra lämpliga justeringar och avsättningar för att på bästa sätt spegla företagets faktiska resultat. Våra tjänster inbegriper exempelvis:

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner
  • Bokslutstransaktioner
  • Utdelningar
  • Avrapportering till Skatteverket

Av lätt insedda skäl går bokslutsarbetet snabbare och smidigare om vi sköter företagets löpande redovisning, men det är inget krav för att vi ska åta oss uppdraget.